Daň darovací

Daně při darování nemovitosti a následný prodej. Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí nemovitého, movitého majetku či jiného majetkového prospěchu. Zdaněn je i majetek, který je darován nabyvateli z ciziny do ČR nebo naopak (týka se i majetku pořízeného v cizině z darovaných prostředků a dovezeného do tuzemska).

Poplatníkem daně darovací je ten, kdo majetek bezúplatně získal, tzv. nabyvatel (dárce je ručitelem daně). Výjimku tvoří dary do ciziny, kdy daň platí vždy dárce. Poplatník je povinen podat přiznání k dani do 30 dnů od:

  • uzavření smlouvy o darování
  • přijetí daru z ciziny, poskytnutí daru do ciziny
  • doručení smlouvy s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Právnické osoby osvobozené od daně (např. obecně prospěšné společnosti, církve, nadace) mají povinnost podat daňové přiznání o bezúplatně nabytém majetku po uplynutí pololetí.

Základem daně je cena bezúplatně nabytého majetku. U movitých věcí a peněžních vkladů na účtech a cenných papírů lze uplatnit částečné osvobození podle příbuzenského poměru dárce a nabyvatele (daň se vybere pouze z částky nad osvobozený limit). Cena majetku darovaného jednomu nabyvateli od jednoho dárce se sčítá v průběhu dvou kalendářních roků. Tento součet je základem daně.

Sazby daně jsou rozlišeny podle příbuzenského poměru dárce a nabyvatele. Stejně jako u daně dědické jsou osoby rozděleny do tří příbuzenských skupin:

  1. příbuzenská skupina - daňová sazba je 0% - manželé příbuzní v přímé řadě - děti, vnoučata, rodiče, prarodiče
  2. příbuzenská skupina - daňová sazba je 0% - příbuzní v řadě pobočné - sourozenci, tety, strýcové, neteře, synovci, manželé dětí a rodičů, osoby žijící déle než 1 rok ve společné domácnosti
  3. příbuzenská skupina - daňová sazba je 7% - fyzické osoby bez příbuzenského vztahu, právnické osoby

Základním pravidlem pro platbu daně z příjmu při prodeji nemovitosti je “časový test”. Od placení daně z příjmu je prodávající osvobozen, pokud měl bydliště v nemovitosti 2 roky bezprostředně před prodejem a nebo ji minimálně 5 let vlastnil. U pozemků je osvobození pouze po 5 letém vlastnění.

Pokud nemovitost dostanete darem, začíná běžet časový test od začátku. Platí tedy základní pravidlo buď 2 roky bydlet nebo 5 let vlastnit.
Daň se platí z příjmu resp. z rozdílu ceny pořizovací a prodejní. U darované nemovitosti se stanoví znaleckým posudkem obvyklá cena nemovitosti v době darování obdarovanému a základ daně se následně vypočítá jako rozdíl této ceny a ceny prodejní.

Příjem z prodeje se v tomto případě zdaní dle §10 odst 1, písm b) jako ostatní příjem dle Zákona o daních z příjmů. Zároveň se v daňovém přiznání uvede jako výdaj cena předmětné nemovitosti stanovená znaleckým posudkem k datu jejího darování, v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 zákona 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o daních z příjmů.