Daň z nabytí věcí nemovitých

Daň z nabytí nemovitých věcí je majetková daň a nahradila do té doby existující daň z převodu nemovitostí.
Od 1. listopadu 2016 však platí daň výhradně kupující a ruší se ručení druhou stranou. V případech, kdy se nejedná o nabytí nemovité věci kupní či směnnou smlouvou, je poplatníkem vždy nabyvatel (např. rozhodnutí soudu, dražba).
Sazba daně z nabytí nemovitých věcí je 4 % ze základu daně.
Základem daně je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj (náklady znaleckého posudku, náklady na pořízení nemovitosti apod.). U většiny kupních či směnných smluv se nabývací hodnota stanoví porovnáním sjednané ceny a srovnávací daňové hodnoty. Vyšší z nich je nabývací hodnotou. U dražby je základem daně nejvyšší podání.
Srovnávací daňová hodnota je buď částka odpovídající 75 % tzv. směrné hodnoty, nebo částka odpovídající 75 % zjištěné ceny:
Směrná hodnota: Tento způsob zjištění nabývací hodnoty si může poplatník zvolit u nejběžněji převáděných nemovitých věcí (rodinné domy, rekreační objekty, garáže, pozemky, jejichž součástí jsou tyto stavby, pozemky bez trvalého porostu, bytové jednotky). Směrná hodnota vychází z cen obdobných nemovitých věcí v daném místě a čase. Poplatník v tomto případě nedokládá k daňovému přiznání znalecký posudek, ale v příloze daňového přiznání uvede údaje o nemovitosti, podle kterých správce daně vypočte směrnou hodnotu postupem podle vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2013 Sb.
Zjištěná cena: V tomto případě musí poplatník k daňovému přiznání doložit znalecký posudek.
Poplatník je povinen podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí.
Poplatník je povinen platit daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím zálohy ve výši 4 % sjednané ceny. Záloha je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání. Je-li daň vyšší než záloha, je rozdíl mezi daní a zálohou splatný ve lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru příslušným finančním úřadem.