Výdaje při pronájmu nemovitosti

Jak na uplatnění skutečných výdajů při pronájmu nemovitosti
V případě uplatnění výdajů ve skutečné výši musíte vést záznamy o příjmech a výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů v časovém sledu.
Dále je pak nutné vést evidenci hmotného majetku, který lze odpisovat, evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného majetku, pokud ji vytváříte, evidenci o pohledávkách a závazcích ve zdaňovacím období, ve kterém dochází k ukončení pronájmu, a mzdové listy, pokud vyplácíte mzdy.
Pokud se rozhodnete vést účetnictví, přestože k tomu nemáte podle účetních předpisů povinnost, pak postupujete podle těchto předpisů.
Při uplatnění skutečných výdajů můžete paušálně uvést náklady na automobil.
Co jsou skutečné výdaje daňově uznatelné při pronájmu nemovitosti?
Mezi takové výdaje patří ty, které byly opravdu vynaloženy při pronajímání nemovitosti, například: poplatky realitní kanceláři, odpisy nemovitosti, úroky hypotéky na pořízení nemovitosti, náklady na vybavení, jako je například nábytek, náklady na opravu a údržbu, pojištění nemovitosti, daň z nemovitosti a další.
Při uplatňování skutečných nákladů pamatujte na to, že oprávněnost nákladů musíte být schopni finančnímu úřadu prokázat. A to i zpětně až 3 roky, 8 let při vykázání daňové ztráty, po toto období může finanční úřad přijít na kontrolu.
Od základu daně lze mj. odečíst náklady na cesty automobilem vykonané pro dosažení, zajištění a udržení příjmů z pronájmu bytu. Dříve platilo, že náklady lze uplatnit jen podle počtu ujetých kilometrů. Protože cest souvisejících s pronájmem bytu zpravidla moc nebývá, skutečné náklady většinou nemělo smysl řešit. Cestovní výdaje byly ale posléze rozšířeny o výdajový paušál, který dává pronajímatelům zajímavou možnost daňové optimalizace.
Výše paušálního výdaje na dopravu činí 5 000 Kč za měsíc a tuto celou částku si můžete odečíst od příjmů z pronájmu každý měsíc, byť jste automobilem ujeli třeba jen několik kilometrů např. kvůli nákupu bytových doplňků nebo kvůli schůzce s nájemníkem. Pokud vozidlo používáte jen zčásti pro záležitosti okolo pronájmu, což bude asi ve většině případů, nemůžete si uplatnit celý paušál, ale jen 80 %, tj. 4 000 Kč měsíčně. Pokud tedy provedete jednou měsičně svým soukromým vozidlem byť jen jediný výjezd související s příjmem z pronájmu, můžete si za rok odečíst z daní 48 000 Kč.
Příspěvky do fondu oprav, které každý měsíc posíláte na účet společenství vlastníků, jsou daňovým výdajem v okamžiku jejich úhrady (pokud nevedete účetnictví).
Týká se to ale jen části příspěvků, které společenství vlastníků použilo na provozní výdaje. Pokud bylo z příspěvků uhrazeno technické zhodnocení, musí na něm pronajímatel vyčíslit svůj podíl a tuto částku si odečte od základu daně. Je proto nutné sledovat, na co společenství vlastníků peníze z fondu oprav vynakládá.
Pokud neuplatníte výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, můžete je uplatnit paušálně, ve výši 30 % z příjmů z pronájmu nemovitosti, nejvýše však do částky 300 tisíc korun. Pamatujte, že i při využití paušálních výdajů musíte vést evidenci o příjmech a pohledávkách vzniklých v souvislosti s pronájmem. A také, že v případě paušálních výdajů už samozřejmě nelze uplatňovat paušální výdaje na dopravu ani platby do fondu oprav.
Při danění pronájmu můžete samozřejmě uplatnit veškeré slevy na dani, na které máte nárok, například základní daňovou slevu na poplatníka, daňová zvýhodnění na děti, stejně tak i nezdanitelné položky.